Privacy policy

Behandling av personuppgifter

För oss på Naked Juicebar är den personliga integriteten viktig. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som samlas in via arbetsansökningar, anställningar, kundkontakter och affärsrelationer.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av Naked Juicebar endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Behandling av personuppgifter inom Naked Juicebar sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller Naked Juicebar och samtliga av våra dotter och moderbolag.

Personuppgifter som behandlas:
– Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Uppgifterna är framförallt namn och kontaktuppgifter. Vid samarbete även företagets namn och dess kontaktuppgifter.
– Behandling av personuppgifter utförs inom Naked Juicebar och dess franchisetagare.

Ändamålet med information som inhämtas:
Anställning
Kundkontakter
Affärsrelationer

Nedan följer kategoriexempel på personuppgifter som behandlas:
– Vid ansökan om anställning: namn, personnummer, kontaktuppgifter, eventuellt foto, bostadsadress, tjänst, placering, sökt tjänst.
– Vid anställning: namn, personnummer, kontonummer, kontaktuppgifter, eventuellt foto, bostadsadress, tjänst, placering, allergier.
– Vid kundkontakter: namn, kontaktuppgifter, inköpta produkter.
– Vid affärsrelation: företag och företagets kontaktuppgifter, kontaktpersonens namn, kontaktuppgifter till denne, allergier, anställdas namn och kontaktuppgifter.

Naked Juicebar behandlar ej känsliga personuppgifter och vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje land.

Mottagare av personuppgifter är till exempel: Naked Juicebars interna funktioner, NJB interna funktioner så som VD, HR/personalansvarig, franchiseansvarig, kvalitetsansvarig och inköpsansvarig, av NJB anlitad redovisningsbyrå, leverantörer och franchisetagare. Polis, Skattemyndighet och Försäkringskassan samt eventuellt fackförbund eller annan myndighet som kräver detta. Vi lämnar ej ut personuppgifter till tredje land.

Hur lagras informationen?
Lämnad information lagras i Naked Juicebars ekonomi- och CRM-system.

När tas information bort?
Information tas bort genom att du kontaktar Naked Juicebar och eller enligt exempel nedan:

Arbetssökande
– Två år efter sökt tjänst
Anställda
– Åtta år efter upphörande av anställning
Kunder
– Två år efter avslutad kontakt
Leverantörer
– Åtta år efter upphörande av inköp
Franschisetagare
– Åtta år efter upphörande av samarbete

Ni har rätt till att få dina personuppgifter rättade. Ni har rätt att bli glömd efter det att den lagskyddade lagringstiden löpt ut. Ni har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom en skriftlig ansökan ställd till Naked Juicebar skriftligen på adressen nedan.

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter hänvisar vi till att ta kontakt med oss på alla@nakedjuicebar.se